Portal Pracownika (e-PP) - wspomaganie obszaru ZZL

COIG COIG S.A., w ramach produkcji niezależnych komponentów w architekturze nakierowanej na usługi SOA (Service Oriented Architecture), uzupełnia rynek o specjalizowany komponent e-PP (Portal Pracownika), do wspomagania obszaru zarządzania i gospodarowania zasobami ludzkimi (B2E – Business-to-Employee).

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Powstanie portalu jest realizacją oczekiwań pracodawców, zobligowanych ustawowo do umożliwienia wglądu pracownikom do swoich, zarejestrowanych w systemach informatycznych, danych osobowych oraz informowania pracowników o przetwarzaniu tychże danych. Aktami prawnymi regulującymi obowiązki pracodawcy wobec pracownika w tym zakresie są:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. z dnia 29 października 1997 Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926).
 • Rozporządzenia MSWiA z dnia 29.04.2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DZ.U. 2004 Nr 100, poz. 1024).
Portal Pracownika umożliwia prezentację takich danych, jak:
 • informacje o umowie o pracę,
 • informacje o przebiegu i historii zatrudnienia,
 • informacje o stażu pracy,
 • informacje o kwalifikacjach i odbytych kursach,
 • dane dotyczące kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • dane o przynależności organizacyjnej i płaconych składkach,
 • informacje o zarobkach,
 • przychody i odprowadzone składki ZUS,
 • oświadczenia podatkowe,
 • przychody i zaliczki podatkowe.
Udostępnienie tych danych bezpośrednio pracownikowi odciąża kompetentne w tych dziedzinach służby od udzielania informacji pracownikowi, ustnej bądź pisemnej, obniżając koszty ich funkcjonowania.
Inne dane prezentowane w portalu dotyczą sfery czasu i obejmują:
 • szczegółową informację dotyczącą rejestracji czasu przedstawioną w formie karty pracy,
 • miesięczny bilans czasu pracy i roczny bilans nadgodzin,
 • szczegółowy bilans nadgodzin pracownika wraz z informacją o ich zapłacie lub wybraniu w zamian czasu wolnego,
 • wykaz absencji,
 • wykaz przysługujących pracownikowi limitów absencji i ich wykorzystania,
 • plan urlopu i porównanie go z faktycznym wykorzystaniem,
 • szczegółową informację dla przełożonych o rejestracjach czasu podwładnych przedstawioną w formie karty pracy.
Udostępnienie tych danych, pozwala na bieżąco kontrolować rozliczenie czasu pracy i absencji zarówno przez pracownika jak i przełożonego, i tak jak w poprzednim przypadku odciążyć w pracy odpowiednie służby.
Ponadto przyjęte rozwiązanie umożliwia:
 • sporządzanie przez pracownika planu urlopu oraz drukowanie odpowiedniego raportu w ramach komórki organizacyjnej;
 • w ramach komunikacji między pracownikiem, a kierownikiem, zgłaszanie w formie elektronicznej takich spraw jak:
  - wniosek o udzielenie urlopu
  - wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny
  - zezwolenie na odpracowanie niedoborów
oraz odesłanie przez zwierzchnika decyzji;
 • w ramach komunikacji między pracownikiem a służbami kadrowo-płacowymi zgłaszanie w formie elektronicznej sprostowań dotyczących braków lub błędów w zarejestrowanych danych.
Portal pracownika funkcjonuje w oparciu o dane kadrowo-płacowe gromadzone w odrębnych zasobach bazowych portalu. Możliwe jest zasilanie bazy portalu danymi dowolnej bazy danych użytkownika po odpowiednim przygotowaniu procedur integracyjnych.


Źródło: www.coig.pl


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top